بی انگیزگی‌ها-۴

براي عروسي دوستش آماده مى شد . از دوران پيش آهنگي اش با گره زدن كراوات مشكل داشت . به سراغ لپ تاپ رفت . نوشت : چگونگي گره ي ..” بقيه اش را تايپ نكرد . پيشنهاد دوم نظرش را جلب كرد . اولين لينك را باز كرد . آموزش كامل و كاربردي اي بود . كراواتش را برداشت . طولش مناسب بود و از كيفيت خوبي برخوردار . مقاله را به پايان رساند . كار گره تمام شده بود . كار او هم .

Advertisements

بی‌انگیزگی‌ها-۳

براي عروسي دوستش آماده مى شد . از دوران پيش آهنگي اش با گره زدن كراوات مشكل داشت . به سراغ لپ تاپ رفت . نوشت : چگونگي گره ي ..” بقيه اش را تايپ نكرد . پيشنهاد دوم نظرش را جلب كرد . اولين لينك را باز كرد . آموزش كامل و كاربردي اي بود . كراواتش را برداشت . طولش مناسب بود و از كيفيت خوبي برخوردار . مقاله را به پايان رساند . كار گره تمام شده بود . كار او هم .

بى انگيزگى ها – ٢

نزديك هاي شهر بود . تراكم ابر در آسمان زياد . تمام سال هاي گذشته به اين نقطه از آسمان كه مى رسيد ، شروع به كاهش ارتفاع مى كرد . صداي ضجه ي زن ها و كودكان آزارش مى داد . . صدا ها را در وجودش خفه كرد . مى خواست بلنداي دروغين برج ميلاد را تحقير كند و عظمت هواپيما را . اين كار را كرد